Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Urząd Gminy / Wójt Gminy
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Wójt Gminy

 

- kopia_kaczynski_janusz_gmina_osiek.jpg

 

Wójt Gminy Osiek

mgr Janusz Kaczyński

 

 

Kontakt

83-221 Osiek, ul. Kwiatowa 30

tel. 58 582 12 81 (82, 83)

fax  58 582 12 11

e-mail wojt@osiek.gda.pl

Kompetencje Wójta

 • Wójt jest kierownikiem Urzędu oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu i kierowników jednostek     organizacyjnych  Gminy.
 • Do zadań Wójta należy w szczególności:
 •  gospodarowanie mieniem komunalnym
 •  opracowywanie projektów uchwał i przedstawianie ich Radzie Gminy, określanie sposobu wykonania uchwał,
 •  realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika Sekretarza, powoływanie zastępcy wójta,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach        podpisanych  porozumień,
 • w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych w formie zarządzenia,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy Osiek określonych odrębnymi przepisami,
 • kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej wprowadzonej na terenie Gminy, opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,       zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 • powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta,
 • zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność  i  dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla       poszczególnych stanowisk pracy,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • przyjmowanie oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
 • zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
 • przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
 • nadzorowanie działalności sołectw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.
 • Sprawy kadrowe podlegają wyłącznej kompetencji Wójta
 • Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza.

Obwieszczenia

Ogłoszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Klein
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285486
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI