Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

 

Kompleksowa kontrola odprowadzania ścieków od 1 czerwca 2016 r.

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli informujemy, iż z dniem 1 czerwca br. Urząd Gminy rozpocznie na terenie Gminy Osiek kontrole dotyczące prawidłowego i legalnego odprowadzania z terenów posesji nieczystości ciekłych. Kontrola nie dotyczy nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacyjnej w Osieku.

Będziemy zwracali szczególną uwagę na:

  1. Bezproblemowy dojazd i szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
  2. Częstotliwość ich opróżniania (co najmniej 3 razy w roku) i udokumentowania wykonanej usługi (faktury, rachunki).
  3. Posiadanie umowy z przedsiębiorstwem świadczącym usługi asenizacyjne.
  4. Prawidłową eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z ustawą.

Każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, między innymi poprzez podłączenie instalacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub umiejscowienie na terenie posesji szczelnego zbiornika bezodpływowego bądź sprawnie działającej przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych właściciel jest obowiązany do regularnego opróżniania urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami za takie usługi wykonane nie rzadziej niż 3 krotnie w ciągu roku. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych na terenie naszej gminy. Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku. Informujemy również, iż Urząd Gminy prowadzi „ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „ewidencję zbiorników bezodpływowych” – każdy kto do tej pory nie zarejestrował swojego urządzenia w UG jest proszony o niezwłoczne dokonanie takiej rejestracji (dokumenty do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu pokój nr 2).

W przypadku właścicieli posesji zaopatrzonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków należy okazać dowód na przeprowadzoną coroczną okresową kontrolę techniczną urządzenia oraz dokumenty określające jego technologię i spełniające kryteria jakościowe ISO.

W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu planowanej kontroli i sposobu przygotowania się do niej zachęcamy do kontaktu z tut. UG pod numerami telefonu: 58 5821282 w. 13

 

Do pobrania:

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA  BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ


 

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie Wójta na odbiór i transport do oczyszczalni ścieków nieczystości ciekłych na terenie Gminy Osiek

  1. Firma Transportowa „PIOTR" Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych, Piotr Brzoska, ul. Olszynka 2A, 83-221 Osiek, tel. 58-582-10-92, kom. 600-948-216,
  2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Part. Kociewskich 116, 83-221 Osiek, tel. 58-582-12-27, kom. 662-208-148,
  3. Usługi Leśne i Asenizacyjne Ireneusz Szumała, Karszanek 14, 83-221 Osiek, kom. 606-791-139,
  4. Prace Ziemne i Transport Jarosław Brzoska Skórzenno 29, 83-221 Osiek, kom. 728-844-850.

 


 

Ewidencja cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru i transportu nieczystości do oczyszczalni w Osieku - BRAK WPISÓW 

Informuję o obowiązku przestrzegania ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek" stanowiący załacznik do Uchwały Nr XVII/100/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 30 listopada 2012 r., Uchwały Nr XX/122/2013 z dnia 25 marca 2013 r. oraz Uchwały Nr XXVII/164/2014  z dnia 6 marca 2014r.

Wyżej cytowane przepisy dotyczą właścicieli nieruchomości stałych mieszkańców jak i domków letniskowych i  mówią o konieczności podpisania umowy na wywóz nieczystości stałych (śmieci) i płynnych (szamb) z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (użytkowników, najemców) i dowodów płacenia za wykonane usługi. Właściciele nieruchomości muszą zaopatrzyć się w pojemniki do gromadzenia odpadów stałych,  a nieczystości ciekłe należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych lub odprowadzać do przydomowych oczyszczalni ścieków uprzednio zgłoszonych do odbioru w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim.

W przypadku stwierdzenia braku podpisania lub zaktualizowania przez właściciela danej nieruchomości stosownej umowy na wywóz odpadów zawartej z odpowiednim zakładem świadczącym na terenie Gminy Osiek usługi komunalne, zostanie przeprowadzone postępowanie mandatowe. Informuję, iż na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a wskazanej wyżej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Uwaga! Za brak rachunków za wywóz śmieci grozi kara grzywny w wysokości maksymalnie 5 tys. zł.

Grzywna ta może być nakładana kilkakrotnie.

 

 Wójt Gminy Osiek

Do pobrania:Małgorzata Cherek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI