Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Komunikaty / Jedno okienko
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Jedno okienko

 

„Jedno okienko" Nowe przepisy dotyczące rozpoczynania działalności gospodarczej oraz rejestrowania jej w ewidencji działalności gospodarczej weszły w życie 31 marca 2009 r.1 Od tego dnia osoba fizyczna rozpoczynająca działalność gospodarczą składa jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej tylko w urzędzie gminy.

I. Tryb składania wniosku Wniosek może wpłynąć do urzędu gminy następującymi drogami: 1. Jako formularz papierowy przyniesiony przez samego przedsiębiorcę albo jego pełnomocnika, 2. Jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy,

II. Postępowanie z wnioskiem w organie ewidencyjnym

1. Podjęcie działalności. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku. Z  rozpoczęciem działalności gospodarczej nie trzeba bowiem czekać na rejestrację i otrzymanie wypisu z rejestru (poza działalnością określonego rodzaju, tj. podlegającej reglamentacji).

2. Wypełnianie wniosku. Wniosek w formie papierowej powinien być wypełniony wyraźnie, literami drukowanymi i bez skreśleń, bowiem wniosku z poprawkami nie przyjmą naczelnicy urzędów skarbowych i jednostki terenowe ZUS. W przypadku pomyłki nie ma jednak bezwzględnego wymogu wypełniania wniosku od nowa. Jeżeli wnioskodawca się pomylił, powinien jednak wypełnić dodatkowy dokument EDG-POPR, w którym wskaże rodzaj formularza, numer rubryki wraz z polem oraz nową, poprawną treść tego pola. Dokument EDG-POPR podpisuje zarówno składający, jak i organ ewidencyjny.

3. List polecony. Jeżeli wniosek został przesłany do gminy listem poleconym, podpiswnioskodawcy musi być poświadczony przez notariusza.

4. Pełnomocnik. Jeżeli wniosek jest składany przez pełnomocnika przedsiębiorcy, należy do niego dołączyć także pełnomocnictwo.

5. Opłaty. Złożenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wpisie nie podlegają żadnym opłatom.

6. Części wniosku. W  każdym wniosku powinna być wypełniona część EDG-1 (obie strony), zgodnie z opisem zawartym w instrukcji oraz część EDG-RB, jeżeli przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. W przypadku przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w wielu miejscach konieczne może być złożenie części EDG-MW. W przypadku przedsiębiorców deklarujących wykonywanie więcej niż 10 rodzajów działalności konieczne jest złożenie części EDG-RD.

7. Brak NIP. Wniosek może być złożony przez osobę nieposiadającą numeru NIP (obcokrajowiec, osoba, która nigdy nie osiągała przychodów podlegających opodatkowaniu).

8. Firma przedsiębiorcy i spółki cywilne. Przedsiębiorca działa pod firmą, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Firmą jest imię i nazwisko oraz ewentualnie inne, dowolne określenia z zastrzeżeniem, że nie będą one wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu i miejsca jego działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Oznacza to, że przedsiębiorca ma jedną firmę i zawsze podaje tę samą w obrocie prawnym i gospodarczym. W szczególności nie może posługiwać się „różnymi firmami" będącymi np. nazwami poszczególnych sklepów, np. raz „Jan Kowalski Sklep Spożywczy Jaś", a innym razem jako „Jan Kowalski Delikatesy Staś". W związku z tym przedsiębiorca dokonując wpisu w  ewidencji musi na wniosku EDG-1 w pozycji dotyczącej oznaczenia przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy podać taką firmę, jaką posługuje się w obrocie. Nie ma przy tym żadnych ograniczeń co do jej długości. Natomiast w części EDG-MW zawierającej informacje o dodatkowych miejscach wykonywania działalności dopuszcza się podanie nazwy zwyczajowej dla tych jednostek lokalnych. Spółka cywilna nie posiada firmy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, ponieważ nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są jedynie wspólnicy spółki cywilnej.

9. PKD. Przedsiębiorca jest obowiązany do końca 2009 r. podawać rodzaj wykonywanej działalności również według kodów PKD2004. Nie jest to jednak dana ewidencyjna dla organów gmin, lecz informacja wymagana przez urzędy statystyczne. Należy zwrócić uwagę, aby zarówno w kolumnie odpowiadającej PKD2007, jak i PKD2004, na pierwszym miejscu każdej z  nich została wskazana działalność przeważająca. 10. Zmiany wpisu.

Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w  zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian, a także informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1807, Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180, poz. 1494, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043, Nr 144, poz. 1045, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225, Nr 235, poz. 1699)

2. Ustawa  z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636)

Druki do pobrania

Urząd Gminy Osiek
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 285484
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI