Informacje o gminie
- ico_1.png

Urząd Gminy Osiek
ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek
NIP 592 22 68 185

aTel.: 58 582 12 82
bE-mail: urzad@osiek.gda.pl
c

www.osiek.gda.pl
www.facebook.com

Znajdujesz się w: Start / Aktualności
Wrota Pomorza
strategia 2020
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Powiatowy Urząd Pracy
Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim
Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia
Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE
PPWOW program integracji społecznej

Aktualności

 
2017-07-26

INFORMACJA dotycząca świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku informuje osoby korzystające ze świadczeń związanych z systemami wsparcia rodzin oraz potencjalnych świadczeniobiorców, iż wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2017/2018, można składać w tutejszym Ośrodku od miesiąca sierpnia br.

W przypadku wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie do nich prawa i ich wypłata nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku, natomiast wnioski złożone we wrześniu i październiku zostaną rozpatrzone do końca grudnia. Wnioski złożone w listopadzie zostaną rozpatrzone do końca lutego przyszłego roku.

W przypadku wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego złożonych wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie do niego prawa i jego wypłata nastąpi do dnia 31 października 2017 roku. Wnioski złożone we wrześniu zostaną rozpatrzone do końca listopada, natomiast wnioski złożone w październiku zostaną rozpatrzone do końca grudnia br.

Ponadto przypominamy osobom, u których w treści decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych na bieżący okres zasiłkowy, zamieszczono zapis o konieczności przedłożenia do dnia 15 września 2017 roku zaświadczeń lub oświadczeń o kontynuowaniu nauki przez dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego, aby dostarczały powyższe dokumenty w wyznaczonym terminie. Złożenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W sytuacji zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła, niezbędne jest zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność.

Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, zostaną pozbawione świadczeń rodzinnych od 1 września 2017 roku na wskazane w decyzji dziecko.

Osoby prowadzące działalność podlegającą opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są obowiązane dołączyć do wniosku zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia, tj. z roku 2016.

Dochód z tytułu w/w działalności nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci konieczne jest ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców, chyba że:

1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Informujemy również, iż od 1 sierpnia 2017 roku zacznie obowiązywać podstawowy zakres informacji, jakie mają zostać zawarte we wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego, a także załączników do w/w wniosków. Przykładowe wnioski i oświadczenia są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Wsparcie dla rodzin z dziećmi: Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.

Ponadto, wszelkie informacje w sprawie świadczeń związanych z systemami wsparcia rodzin można uzyskać w siedzibie GOPS, pokój nr 5 lub pod nr tel. 58 582-12-24.

Kierownik GOPS
/-/ Barbara Surma

 

 

 

  

Małgorzata Cherek
 
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pow. starogardzki, woj. pomorskie
tel.: 58 582 12 81 (82, 83); kom. 695 282 101, fax: 58 582 12 11, email: urzad@osiek.gda.pl, http://www.osiek.gda.pl
NIP: 592 22 68 185, Regon: 000542669
Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003
Jesteś 290292
osobą, która odwiedza ten portal
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI